Web Analytics

צור קשר
לקבלת מידע נוסף על השירותים שלנו אנחנו מעדיפים לחזור אליך באופן אישי.
אנא מלא את פרטיך וניצור איתך קשר תוך 24 שעות.
שם מלא
טלפון
Address
Email
אנחנו מכבדים את פרטיותך ומתחייבים לא לעשות שימוש לרעה בפרטיך.

Google+

:צוות המשרד

דב לרר, עו''ד
רונית אלדור, עו''ד


אורטל רחמים, עו"ד
ירדן פטמן, עו"ד
ד"ר(לרפו"ש) מירלנה וינר, עו"ד
שי ורדי, עו"ד
יצחק משען, עו"ד


ורה משקוב, מתמחה
אורן מלכה, מתמחה

פגישה ראשונה חינם
לתיאום: 03-5756061
כתובת דואר אלקטרוני: , פקס: 03-5756785
המשרד ממוקם 7 דקות מרכבת ארלוזרוב, במתחם הבורסה ברמת-גן

מידע נוסף

תאונות עבודהנכות רפואית צמיתה

דוגמאות לסוגיות שונות: ביטוח לאומי - ערר על קביעת דרגת נכות |
זכאות בביטוח לאומי | תאונת עבודה - ערר על קביעת נכות | ערר בפני ועדה רפואית של ביטוח לאומי |
תחשיבי נזק - אובדן כושר עבודה | תחשיבי נזק - תאונת עבודה | פגיעה ממכונה |
פגיעה כתוצאה מהרמת מקרר | נפילת משאבת מים על רגל העובד | פגיעת אחות כתוצאה מהרמת חולה |

ערר למוסד לביטוח הלאומי על קביעת נכות כללית

בעניין של
:


העורר: **************

ע"י ב"כ עוה"ד דב לרר ו/או רונית אלדור

ו/או רוני זייד ו/או ליה משיח ו/או תמר שאיר

מרח' ז'בוטינסקי 35 רמת גן, 52511

טל: 5756061-03 פקס: 5756785-03


ה ע ו ר ר

- נ ג ד -

המשיב: המוסד לביטוח לאומי

רח' וולפסון 6, באר שבע


ה מ ש י ב


ע ר ר


מוגש בזאת ערר על החלטת הועדה הרפואית של המשיב מיום 21/07/04, לפיה הוחלט שלא להעניק לעורר קצבת נכות כללית בגין ליקוייו הרפואיים העולים כדי 46%. רצ"ב הודעת המשיב מסומן נספח א' ומהווה חלק בלתי נפרד מערר זה.ואלה נימוקי הערר:


1.העורר- מסגר במקצועו, סובל ממחלת הסוכרת, יתר לחץ דם ועודף במשקל.


 1. לעורר נקבעה נכות כללית בשיעור של 46% נכות רפואית, בגין המחלות שתוארו לעיל. מצ"ב פרוטוקול האבחון הרפואי וקביעת הנכות – נספח ב'.


 1. העורר עבד, כאמור, כמסגר בחברת "ממד ישראל טכנולוגיה 1983 בע"מ" (להלן:" החברה") והשתכר בסך של 4,300 ₪ (ברוטו) בממוצע לחודש. רצ"ב תלושי שכר לחודשים אוקטובר – דצמבר לשנת 2003 וכן חודשים ינואר – פברואר לשנת 2004. – נספח ג' ומהווים חלק בלתי נפרד מערר זה.


 1. עקב מצבו הבריאותי שהתדרדר עד כדי אי יכולת של ממש לעבוד, פוטר העורר מעבודתו ביום 29.2.04 והחל לקבל דמי אבטלה מיום 01.03.04. רצ"ב פירוט דמי אבטלה – נספח ד' ומהווה חלק בלתי נפרד מערר זה.


 1. העורר יטען כי טעתה הועדה כאשר טענה שהעורר לא איבד 50% לפחות מכושר השתכרותו החל מיום 09.06.04 שכן הופסקה העסקתו בחברה 4 חודשים לפני מועד זה (9.6.04), ויתרה מכך הוא החל מקבל דמי אבטלה 3 חודשים לפני מועד זה.


 1. העורר יטען כי בשל נתונים אלו, למעשה, דפקטו, עקב ליקוייו, איבד 100% מכושר השתכרותו, שכן אינו עובד כליל.


 1. העורר יטען כי טעתה הועדה בהסתמכה על תאריכים שגויים, בהחלטתה, ואשר אינם משקפים נכונה את המועד בו איבד "50% לפחות מכושרו להשתכר", כאשר במועדים הנקובים בהחלטה לדחיית קצבת הנכות לעורר, למעשה איבד התובע מלוא כושר השתכרותו, כששהה באבטלה, ולא עבד כלל.


 1. העורר יטען כי שגתה הועדה כאשר התעלמה מאחוזי הנכות הרפואית אשר נקבעו לעורר בגין ליקוייו וכי הם מעל ל – 40%, הנדרשים למתן קצבת נכות זו. כזכור, לעורר נקבעו 46% נכות רפואית.


 1. העורר יטען כי שגתה הועדה כאשר התעלמה מליקוייו הקשים של העורר הגורמים למגבלות קשות בתפקוד יומיומי, עד כדי אי יכולת של ממש להשתכר למחייתו, העורר כבן 45.


 1. העורר יטען כי החלטת הועדה הרפואית מבלי ליתן כל נימוקים פסלה ומבוטלת. על פי הדין חובה על הרשות המעין שיפוטית והרפואית ליתן נימוקים להחלטותיהם ומשלא נתנה כל נימוק , דין ההחלטה להפסל ולהבטל. נפסק כי יש קשר בין מידת ההנמקה שבחוו"ד מטעם המערער לבין הנמקה שתתן ועדת המשיב ביחס לעמדה שתנקט לגבי חוו"ד זו. כגוף מעין שיפוטי נתונה הוועדה לביקורת שיפוטית, וחובה עליה לנמק החלטותיה ומסקנותיה לרבות ציון אותם המסמכים אשר עליהם היא סומכת החלטות אלה, ואם לא תעשה כן, וההחלטה הינה סתמית, הרי בכך עלולה הוועדה להכשיל את מלאכת הביקורת.

לאסמכתאות ראה דב"ע לד 258-0 המוסד לביטוח לאומי נ' הניג פד"ע ו 225. ר' לביא נ' המוסד לביטוח לאומי פד"ע יז' 130 .

בענייננו, העורר מובטל ופוטר מעבודתו, וחזקה על הועדה כי עצם הפיטורין, שבוצעו ע"י גוף אובייקטיבי, ודמי האבטלה המשולמים כחוק, מעידים על הקשיים והליקויים מהם סובל העורר.


 1. העורר יטען כי טעתה הועדה הרפואית משקבעה כי אין הוא נכנס בגדר המונח "נכה" כאמור בסעיף 195 לחוק וכי הוא זכאי לקבלת קצבת הנכות הן בשל נכותו הרפואית שנקבעה מעל ל – 40 % (בשיעור 46%) הן לאור העובדה שאיבד עקב ליקוייו 100% מכושרו להשתכר.


 1. העורר יטען כי טעתה הועדה הרפואית בשיקול דעתה משהתעלמה מהעובדה כי העורר אינו מסוגל לתפקד בעבודתו ו/או בחייו היומיומיים עקב מצבו הרפואי וכי שגתה ועדת המשיב בכך שלא התחשבה ב 46% נכות רפואית שנקבעו לו וכן כי איבד 100% מכושרו להשתכר.


 1. העורר יטען כי לא היה מקום להתעלמותה של הועדה הרפואית מתלונות העורר לפיהן אינו יכול לעבוד כתוצאה מליקוייו הרפואיים. על הועדה היה להתייחס לעובדה כי אלמלא נכותו היה העורר ממשיך לעבוד ברגיל, למרות גילו, לאור העובדה שהעורר עבד עבודה מלאה עובר לתאונה ואילו לאחר התאונה חלה ירידה משמעותית בהכנסותיו של העורר עד כדי אי יכולת של ממש לעבוד, כאשר כאמור, העורר פוטר מעבודתו מחמת הליקויים מהם סובל:


סכרת – עפ"י תקנה 4 (3) לתקנות המל"ל, הקובעת:

4. סכרת Diabates Mellitus

3) סוכרת המטופלת על ידי דיאטה וכדורים - 10% לצמיתות.


יתר לחץ דם – עפ"י תקנה 9 3 (ג') I, הקובעת:

9. (3) יתר לחץ דם

ג. לחץ דם דיאסטולי קבוע מעל 110 מ"מ כספית

I. בלי הגדלה ברורה של הלב ונשמת - 25% לצמיתות.


עודף משקל – עפ"י תקנה 3 (ג'), הקובעת:

3. מחלות הבלוטות להפרשה פנימית

ג. המצב הכללי מעורער, קיימים סימנים כלליים בינוניים או קיימת הפרעה בכושר העבודה למרות הטיפול - 20% לצמיתות.

סה"כ נכות משוקללת: 46%.


 1. אשר על כן, תתבקש כבוד הועדה הרפואית לעררים לבטל החלטת ועדת המשיב ולהעניק לעורר את קצבת הנכות עפ"י אחוזי הנכות הרפואית להם זכאי העורר, העולים על המפורט בסעיף 13 לעיל, עפ"י תקנות המל"ל.


 1. מן הדין ומן הצדק להעתר לערר מהטעמים המקובצים לעיל.


______ ____________

דב לרר, עו"ד

ב"כ העורראם נפגעת בעבודה מגיע לך פיצויים
לקבלת ייעוץ משפטי של מומחה בתחום תאונות עבודה לחץ:
יעוץ משפטי לתאונות עבודה


 
  | דף הבית | פרופיל המשרד | תאונות דרכים | תאונות עבודה | רשלנות רשות ציבורית | אובדן כושר עבודה | ביטוח חיים | נפגעי משרד הביטחון | Google
קביעת אחוזי נכות במל"ל | תביעת רשלנות מעביד | ייעוץ משפטי | מפת אתר | שאלות ותשובות בנושא תאונות עבודה וביטוח לאומי | שאלות ותשובות בנושא תאונות דרכים | שאלות ותשובות בנושא רשלנות בשטחים ציבוריים | עורך דין דב לרר | עורכת דין רונית אלדור

משרד לרר אלדור מתמחה בטיפול בתביעות פיצויים עבור נזקי גוף כתוצאה מתאונות דרכים, תאונות עבודה, רשלנות רשויות, רשלנות מעבידים, תביעות ביטוח לאומי ועוד