חוק הביטוח הלאומי

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה 1995- 1 "עובד" - לרבות בן משפחה, אף אם אין בינו לבין קרובו מעסיקו יחס של עובד ומעביד, ובלבד שהוא עובד במפעל באופן סדיר ובעבודה שאילולא עשה אותה הוא, הייתה נעשית בידי עובד; לעניין זה, "בן משפחה" - אחד …

פס"ד בעניין מינוי מומחה רפואי

ג.ר. נפגע בתאונת דרכים שהינה גם תאונת עבודה והחליט שלא לפנות למל"ל לקביעת דרגת נכותו. עם זאת ביקש שביהמ"ש ימנה מומחה רפואי לבדיקתו בתחום האורטופדי על חשבון הנתבעת ובמימונה, ואולם בדר"כ הפסיקה היא כאשר מדובר בתאונת עבודה בלבד, על התובע לשאת בחוו…

ביטוח לאומי – ראיות כנגד אחוזי נכות

ד.ג. ילידת 1963 נפגעה בתאונת דרכים שהינה גם תאונת עבודה. ביום 18.07.2004 קבעה הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי (להלן: המל"ל) כי בגין התאונה שיעור נכותה עומד על 20% לצמיתות ובמקביל ביום 19.09.2004 הוגשה לביהמ"ש חוות דעתו של מומחה מטעם ביהמ…

ועדות רפואיות בענף ביטוח נפגעי עבודה – הקובעות אחוזי נכות ביטוח לאומי

וועדות הרפואיות הן אחת החוליות שהסמיך המחוקק לטפל בתביעת ביטוח לאומי של מבוטחים על פי חוק הביטוח הלאומי {נוסח משולב}, התשנ"ה – 1995 (להלן: חוק הביטוח לאומי או החוק). בענף ביטוח נפגעי עבודה, בענף ביטוח נכות, בנושא גימלת ניידות וכן בגדר חוקים אחר…

זכאות בביטוח לאומי

מיהו נכה - מבוטח, למעט עקרת בית, שכתוצאה מ"ליקוי" אין לו הכשרה להשתכר ואינו משתכר סכום העולה על 25% מהשכר הממוצע, או שכושרו להשתכר מעבודה או ממשלח יד וכן השתכרותו בפועל צומצמו עקב הליקוי בין בבת אחת ובין בהדרגה ב- 50% או יותר. כנכה תחשב גם…

תביעות סיעוד לקצבה מהמוסד לבטוח לאומי

הקצבה המקסימלית הינה 18 שעות מטפלת סיעודית בשבוע למקבלי קצבה בעין כלומר בטיפולים ממשים ללא תשלום כספי או 2,842 ₪ בחודש למקבלי קצבה בכסף. החלוקה הינה לפי 3 רמות : רמה 1 : 1554 ₪ או 9.75 שעות מטפלת סעודית. רמת 2 : 2,627 ₪ או 16 שעות מטפלת סעודית . רמה 3 …

עו"ד ביטוח לאומי

עו"ד ביטוח לאומי איחוד אחוזי נכות מעבודה ע"י עו"ד ביטוח לאומי - מבחינה סטטיסטית כדאי להגיש ערעור ולהגיע לוועדה עליונה. אמנם לא תמיד כדאי לערער, אך אין ספק כי במידה ועושים זאת נכון ועם האסמכתאות הנדרשות עם עו"ד ביטוח לאומי, כי אז מבחינה סטטיסטית…